Panel zarządzania nieruchomością

Regulamin

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji Communiti oraz zasady oferowania usług i ich realizacji poprzez Aplikację
  • Aplikacja Communiti to aplikacja umożliwiająca dostęp do treści zamieszczanych przez innych Użytkowników, Usługodawcę oraz Wspólnotę w zakresie określonym w Aplikacj
  • Właścicielem Aplikacji jest Usługodawca.
  • W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
  • Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne.
  • Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
   • Aplikacja – prowadzona przez administratora w języku polskim aplikacja webowa on-line funkcjonująca pod nazwą Communiti;
   • Usługodawca – Tabela Ofert Sp. z o.o. ...
   • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności.
   • Użytkownik - każda osoba fizyczna, która założyła Konto Użytkownika w Aplikacji.
   • Wspólnota - wspólnota mieszkaniowa, której członkiem albo mieszkańcem jest Użytkownik.
   • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Aplikacji czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Aplikację.
   • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania na stronie www.communiti.pl;
  • Szczegółowe informacje o Usługach świadczonych poprzez Aplikację znajdują się na stronie www.communiti.pl
  • Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@communiti.pl
  • Szczegółowe, okresowe i okazjonalne działania oferowane poprzez Aplikację, takie jak konkursy i promocje, będą regulowane w odrębnych regulaminach lub na podstronach Aplikacji. Do wykorzystania Aplikacji w celu udziału w w/w konkursie i promocji, stosują się również postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Usługi świadczone poprzez Aplikację
  • Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu do Aplikacji i funkcjonalności w niej dostępnych. Poprzez Aplikację Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
   • Dostęp do treści udostępnianych przez Wspólnotę, takich jak:
    • wpłaty i saldo Użytkownika
    • dokonywanie zgłoszeń
    • aktualności Wspólnoty
    • wykaz opłat miesięcznych
    • rozliczenia opłat za media
    • dokumenty
   • Konta Użytkowników
   • Narzędzia służące do głosowania nad uchwałami dostarczonymi przez Wspólnotę
   • Forum Użytkowników przynależących do tej samej Wspólnoty
   • Narzędzia służące do głosowania nad uchwałami dostarczonymi przez Wspólnotę. Dostęp do promocyjnych ofert na produkty oraz usług podmiotów trzecich udostępnianych za pośrednictwem Usługodawcy
   • Umożliwienie skorzystania z ofert podmiotów trzecich oraz wzięcia udziału w akcjach promocyjnych i konkursach podmiotów trzecich, które reklamują swoją działalność w Aplikacji
  • Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z momentem dokonania rejestracji w Aplikacji. Zakres funkcjonalności udostępnionych Użytkownikowi zależy od wyrażonych przez Użytkownika zgód podczas rejestracji lub podczas korzystania z Aplikacji. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie.
  • W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Rejestracja w Aplikacji
  • Użytkownicy dokonują w Aplikacji rejestracji kont indywidualnych.
  • Konta Użytkownika umożliwiają Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych poprzez Aplikację.
  • Rejestracji w Aplikacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy zależnie od przypadku podać część lub wszystkie następujące dane: imię, nazwisko, email, hasło, login, login właściciela, adres lokalu), wyrażenie określonych zgód i akceptacji polityki prywatnosci oraz regulaminu.
  • Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
  • Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą automatu.
  • Dokonania rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Aplikacji w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienie.
  • W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
  • Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować.
 • Ogólne zasady korzystania z Aplikacji
  • By móc korzystać z Usług dostępnych w Aplikacji Użytkownik spełnić musi posiadać przeglądarkę Internetową obsługującą javascript i pliki cookies.
  • Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
  • Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, Aplikacji, Usługodawcy oraz osób trzecich.
  • Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
   • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów zgodnie z celem Aplikacji;
   • przestrzegania zasad prawa polskiego,
   • poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w lub przesyłanie poprzez Aplikację treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
  • Usługodawca usuwa treści zawierające elementy określone powyżej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich istnieniu.
  • Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza lub przesyła treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 • Zamieszczanie lub przesyłanie treści w Aplikacji przez Użytkowników
  • Każdy Użytkownik zamieszczając lub przesyłając treści poprzez aplikację oświadcza, że:
   • Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną lub przesyłaną poprzez Aplikację, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
   • Osoby utrwalone na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
   • Informacja zawarta w przesłanej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
  • Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a, b, c regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane lub przesyłane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  • Użytkownik umieszczając lub przesyłając poprzez Aplikację treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Usługodawcy i Aplikacji.
  • Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
   • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
   • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
   • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
   • publikacje w gazetach i czasopismach,
   • rozpowszechnianie w Internecie, w Aplikacji, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
   • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
  • Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych Użytkowników w celu umieszczenia w Aplikacji, na Stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Użytkownikiem i korzysta z Aplikacji.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
  • Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługodawca może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: kontakt@communiti.pl a także pocztą.
  • Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  • Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w Koncie Użytkownika) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 • Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Aplikacji
  • Wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym paragrafie obowiązują Konsumenta wyłącznie w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Aplikacji.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • działania podejmowane przez Użytkowników;
   • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Aplikacji;
   • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Aplikacji;
   • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Aplikacji;
   • wady danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkowników i Wspólnotę;
   • prawidłowość i kompletność usług świadczonych przez podmioty oferujące swoje usługi poprzez Aplikację.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
   • niemożności korzystania z Aplikacji,
   • korzystania z Aplikacji,
   • braku dostępu do Aplikacji, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Aplikacji,
   • błędu w funkcjonowaniu Aplikacji,
   • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
   • oddziaływania osób trzecich,
   • usunięcia Konta.
   • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
  • Aplikacja stanowi jedynie platformę służącą do prezentowania informacji dostarczanych do platformy przez Wspólnotę lub przez podmioty trzecie, które reklamują swoją działalność i oferują różnego rodzaju produkty i usługi oraz promocje Użytkownikom. W związku z powyższym, Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za legalność i poprawność treści, towarów i usług dostarczanych i świadczonych przez w/w podmioty. W przypadku zamieszczania w Aplikacji ofert lub ofert promocyjnych podmiotów trzecich, udział i sposób zawierania umów z w/w podmiotami określony jest w odrębnych regulaminach.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Aplikacji wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane któregokolwiek Użytkownika.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
  • W przypadku zawiadomienia o dostępie do Aplikacji osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
  • Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Aplikacji, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
  • Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Aplikacji, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Aplikacji. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji.
 • Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Aplikacji
  • Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Aplikacji w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@comminiti.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
  • Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  • W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Aplikacji i Usługi.
  • Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Aplikacji, uwagi i informacje o działaniu Aplikacji, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.
 • Prawa własności intelektualnej Usługodawcy
  • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
  • Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
  • Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Aplikacji.
  • Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Aplikacją, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Aplikacją, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ochrona danych osobowych
  • Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące oraz Polityka Prywatności nie stanowią inaczej.
  • Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w Aplikacji.
 • Usuwanie kont Użytkowników
  • Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
  • Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
  • Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
  • Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Aplikacji bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.
 • Zmiany Regulaminu
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, rozszerzeniu lub ograniczeniu funkcjonalności Aplikacji, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy.
  • O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę w Aplikacji.
  • Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Aplikacji odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
  • W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Aplikację w sposób w niej wskazanej.
  • W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 • Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
  • W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem przez Konsumenta z Aplikacji, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
   • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
   • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
   • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
  • Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Usługodawcę i Użytkownika umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest zawsze miejsce zamieszkania Konsumenta.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 4.07.2018.
 • Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: ...........
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług poprzez Aplikację communiti.pl
  Data zawarcia umowy .............
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .............
  Adres konsumenta(-ów) .............
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data